Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content

Main menu:

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM    Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Celem Ruchu jest urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny chrześcijańskiej poprzez dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża. Rodzina jest tu pojmowana jako Kościół domowy, środowisko przekazywania wiary oraz jako wspólnota, która służy wspólnocie lokalnej (parafii) i czuje się za nią odpowiedzialna. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009). Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.
Zob.:
http://www.dk.oaza.pl/v7/formacja.php?rdz=2
http://www.dk.oaza.pl/v7/formacja.php?rdz=5&numer=632&typ=W
http://www.dk.oaza.pl/v7/strgl.php
Historia DK: http://parafianabrzeskiej.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=96

Domowy Kościół w naszej parafii

Wspólnota Domowego Kościoła w naszej parafii została założona w 2004 roku. Pierwszą parą prowadzącą byli Joanna i Janusz Kołodyńscy. Obecnie (od dwóch lat) tworzy ją 9 małżeństw zorganizowanych w 2 kręgach. Moderatorami kręgów są O. Adam i O. Sebastian.
Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w terminie uwzględniającym aktualne zajęcia wszystkich członków. Częścią naszej formacji jest też sprawowana w kościele niedzielna eucharystia raz w miesiącu o godz. 11.00 w intencji Domowego Kościoła i Rodzin, które go tworzą. Dla budowania wspólnoty organizowane są także okolicznościowe spotkania świąteczne itp.  
 

Członkowie Domowego Kościoła biorą czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej, uczestnicząc w miarę możliwości w innych grupach duszpasterskich, takich jak chór parafialny, dorośli lektorzy, czy też grupa charytatywna. Mamy swoich przedstawicieli również w Radzie Parafialnej.
   
Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa FOS - światło i ZOE - życie wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domku. Drugim symbolem jest Ikona Św. Rodziny - symbol END’u.


 Zadaniem Domowego Kościoła jest niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości. Istotne jest, że w małżeństwie do świętości dążą wspólnie mąż i żona. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między nimi, na usuwanie wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Formą pomocy jest określenie wymagań stawianych wszystkim członkom - są to tzw. Zobowiązania. Chociaż przyjmuje się je dobrowolnie, to świadomość, że stanowią one wymagania Ruchu, motywuje do ich zachowywania i wprowadzania w życie, między innymi jako element dyscypliny i ćwiczenia woli.

Punktem wyjścia pracy jest zwykle oaza rekolekcyjna, piętnastodniowe rekolekcje, które odbywają się w czasie wakacji. Praca w ciągu roku odbywa się w grupach zwanych kręgami, tworzonych przy poszczególnych parafiach. Krąg składa się z 4-7 par małżeńskich i powinien stanowić grupę dynamiczną. Konieczna jest więc wzajemna znajomość, zaufanie, szczerość, przyjaźń oraz otwarcie się na innych, misyjność. Członkowie kręgu co roku wybierają spośród siebie parę animatorską, której zadaniem jest czuwanie nad wzrostem duchowym małżeństw; nad każdą grupą opiekę sprawuje też ksiądz moderator. W pracy formacyjnej silny nacisk kładziony jest na budowanie duchowości małżeńskiej, a przez to również na kształtowanie relacji w rodzinie.

Każde małżeństwo
, będące członkiem kręgu, przechodzi formację. Najpierw poznaje zobowiązania, choć lepszą nazwą byłyby drogowskazy, bo są one pomocą pozwalającą trzymać się właściwej drogi. 

Zobowiązania
(modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne studium Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, comiesięczne uczestnictwo w spotkaniach kręgu oraz piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne lub krótsze w ciągu roku) to narzędzia pozwalające lepiej poznawać Boży zamiar względem każdego z małżonków. Pary spotykają się raz w miesiącu, aby dzielić się porażkami i sukcesami, owocami pracy nad sobą, życiem. http://www.pijarzy-rzeszow.parafia.info.pl/?p=main&what=2
COMIESIĘCZNE SPOTKANIE W KRĘGU
    Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami kręgu" (List DK, nr 0), Spotkanie ma charakter formacyjno-modlitewny.
    Każde spotkanie składa się z następujących części stałych, z których każda ma swój jasno określony cel.
Pierwsza część to DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM.
     Celem tej części spotkania jest zawiązanie i budowanie wspólnoty.
Dlatego też ta część rozpoczyna spotkanie w kręgu i nie można przenosić jej np. na koniec spotkania, jak to spotyka się w niektórych kręgach! Dzielenie się swymi radościami i troskami rodzinnymi, zawodowymi, społecznymi i kościelnymi pozwala pogłębić więź wspólnoty i podejmować konkretne czyny wzajemnej pomocy. Wspólny skromny posiłek o charakterze agapy ma być środkiem zbliżenia i wyrażenia braterskiej wspólnoty „Ludzie nie wymyślili jeszcze nic lepszego niż wspólny posiłek, aby się zbierać i nawiązywać więź przyjaźni" (Statut END).

Kolejna część spotkania to MODLITWA (dzielenie się Ewangelią lub  inne formy spotkania ze słowem Bożym oraz rozważanie jednej tajemnicy różańca).

To chwila wspólnej refleksji kręgu jako wspólnoty nad słowem Bożym, które ma stać się pomocą do realizowania ideału wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zgodnie z Ewangelią.

Odpowiedzią na słowo Boże jest wspólna modlitwa kręgu, która jest środkiem głębszego porozumienia, duchowej jedności i uświadomienia sobie obecności Chrystusa. Ta część spotkania kończy się modlitwą w intencjach podanych przez członków kręgu, podczas rozważania z Maryją i przez Maryję tajemnicy różańca.
 

Ostatnia część spotkania w kręgu to FORMACJA.

Celem tej części spotkania jest podtrzymywanie i pogłębianie wiary. Ten cel realizowany jest poprzez dwa etapy:
 

- DZIELENIE SIĘ W ATMOSFERZE MODLITWY REALIZACJĄ ZOBOWIĄZAŃ

Celem tej części jest dzielenie się ze wspólnotą swoim postępem w życiu duchowym. Każda para małżeńska ze szczerością stara się mówić o radościach i trudnościach związanych z wypełnianiem zobowiązań, które są środkami rozwoju życia duchowego. Jest to bardzo istotny punkt spotkania, gdyż od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw jak i całego kręgu, dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska.
 

- OMÓWIENIE NOWEGO TEMATU

Ta część ma na celu wymianę poglądów na określony i przygotowany wcześniej temat. Służy pogłębieniu wiary i jedności małżeńskiej, a przez to bardziej świadomemu wypełnianiu swojego powołania chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie.

Nie może to przybierać formy czysto teoretycznej i intelektualnej dyskusji o problemach ale ma być wspólnym szukaniem myśli i woli Bożej jako rozwiązania problemów wspólnoty rodzinnej.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Spotkanie może być przeplatane śpiewem o treści dobranej do jego tematu lub okresu liturgicznego. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne kręgu i ruchu.
 

 
(na podstawie: Zasady DK p. 14 i 16)
 
 

 


Back to content | Back to main menu