Lublin - klasztor i parafia OO. Bernardynów


Go to content

Main menu:

link do Radia Maryja

link do telewizji TRWAM


KANCELARIA  PARAFIALNA

Godziny urzędowania

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 1600-1730 , w soboty w godz. 830-1000
 • tel. do o. Sebastiana (proboszcza) - 516 436 827   albert-willowa15@wp.pl 

Informacje o udzielanych Sakramentach oraz wymaganych dokumentach.

 • Sakrament Chrztu św.
  • Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszym kościele w każdą Niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1100.
  • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają w kancelarii parafialnej jego rodzice najpóźniej tydzień przed planowaną datą. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia dziecka z USC oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być wyznaczeni przez rodziców dziecka praktykujący katolicy, wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania. W tym celu muszą uzyskać stosowne zaświadczenie od proboszcza swojej parafii. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: m.in. niepraktykujące, pozostający w cywilnych związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
  • W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wychowania dziecka w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.
  • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji przed chrztem (sobota, godz. 1700) oraz do przystąpienia do sakramentu pokuty.
  • Chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii św. w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

 • Sakrament Małżeństwa
  • Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia związku małżeńskiego nie później, niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłoszenia dokonują w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, również wtedy, gdy nie zamierzają zawierać ślubu na terenie którejkolwiek z tych parafii.
  • Przy zgłoszeniu się do kancelarii, narzeczeni powinni mieć ze sobą: dowód osobisty, aktualne świadectwo chrztu (nie starsze, niż sprzed 6 miesięcy), świadectwo bierzmowania (jeśli brak jest o nim adnotacji w metryce chrztu), świadectwo religii z ostatniej klasy, a w przypadku wdów i wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
  • Przygotowanie duchowe do sakramentu małżeństwa obejmuje: dwukrotną spowiedź (zaraz po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem), udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich, udział w dniu skupienia dla narzeczonych (III Niedziela miesiąca w kościele św. Jadwigi o godz. 1500) oraz indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej.
  • W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami, w celu spisania aktu ślubu. Przedstawiają indeksy odbytych konferencji i spotkań oraz drugiej spowiedzi przedślubnej, a także zaświadczenie z USC stwierdzający zawarty już związek lub zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy).
  • Konferencje przedmałżeńskie i dni skupienia dla narzeczonych - możliwe w różnych kościołach zobacz tutaj

 • Pogrzeb katolicki
  • Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
  • Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przez przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
  • Także po pogrzebie należy zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu: we Mszy św. w 30. dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w listopadowych wypominkach i Mszy gregoriańskiej.
  • Formalności związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii parafialnej dopiero po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze zarządu cmentarza.
  • Zgłaszając pogrzeb, należy przedstawić następujące dokumenty: akt zgonu z USC, informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitala lub od duszpasterza parafii o udzielonych przed śmiercią sakramentach w domu rodzinnym zmarłego), a jeśli zmarły zamieszkiwał poza terenem tutejszej parafii pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego proboszcza.
  • Prawo do pogrzebu katolickiego mają wierni żyjący według wiary Chrystusowej.
   Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Back to content | Back to main menu